รั บข่ า วดีก่ อนสิ้ นปี ดาวย้ า ยราศีส่ งผ ล ชี วิตดี รับขอ งขวั ญชิ้ นใหญ่

รั บข่ า วดีก่ อนสิ้ นปี ดาวย้ า ยราศีส่ งผ ล ชี วิตดี รับขอ งขวั ญชิ้ นใหญ่

 

ร าศีส่ งผลดี ราศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ด วงชะตาดีสุ ด ๆ แ บ บ ฉุ ด ไม่อยู่ อุปสรรคที่ค้างคาใจ หรืองานย ากที่ทำให้คุณท้อแท้กำลังจะหมดไป

มี โ อ ก า ส ประสบความสำเร็จในการทำงานแบบเกินความคาดหมาย

มี เ ก ณ ฑ์ ส ม หวังทั้งเ รื่ อ งงานและเ รื่ อ งเ งิ นก่อนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างแน่นอน

 

ร าศีส่ งผลดี ราศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ใ น ช่ ว ง โ ค้ ง สุดท้ายปลายปีจะมีอีเวนต์ใหญ่ทางโหราศาสตร์ นั่นคือ การที่ดาวใหญ่อย่างดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีย้ายราศี

ซึ่ ง จ ะ ทำให้ชีวิตของทั้ง 12 ราศีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะราศีเมษ ด วงชะตามีการเปลี่ยนแปลงมาก

เ รื่ อ งที่มีการเปลี่ยนแป ล ง มากที่สุดเห็นจะเป็นเ รื่ อ งของการงาน การงานแต่เดิมอาจจะมีความวุ่นวาย

ก า ร แ ข่งขันสูง ความเครี ย ดกดดัน ในช่วงที่ดาวใหญ่ย้ายราศี ถือว่าราศีเมษเป็นราศีที่ด วงดีขึ้น

การ ง า น จ ะ มี ความมั่นคงมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่เ รื่ อ งการแข่งขันนั้นยังคงมีอยู่ แต่ไม่ต้องเป็นกังวล

เพราะแข่งแล้วจะชนะ แ ถ ม ใ นช่ ว ง โค้ ง สุดท้ายปลายปีจะมีข่าวดีเกิ ดขึ้นอีกด้วย ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่เลยทีเดียว

 

ร าศีส่ งผลดี ราศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

นั บ วั น อุปสรรคยิ่งลดน้อยลงไปทุกที ชีวิตก็ค่อย ค่อย ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วงที่ผ่านมาอาจมีปัญหาทางด้านการงาน

บ า ง ค นติดขัดเ รื่ อ งเ งิ น หรืออาจมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสุ ข ภ า พ ร่ า งกาย ซึ่งจะค่อย ค่อย ลดลงไปเรื่อยๆ

ช า ว ร า ศีกันย์กำลังจะได้รับผิ ด ชอบงานใหม่ โปรเจกต์ใหม่ ตำแหน่งใหม่ ซึ่งจะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมาก

แ ล ะ เ ป็ น ก ารประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปีย าวไปถึงปีหน้า นอกจากเ รื่ อ งงานที่ดีแล้ว

เ รื่ อ งความ รั ก ยั ง ดี ม า ก ด้ วย ใครที่ยังโสดก็มีโอกาสได้พบรัก ส่วนคนมีคู่แล้วก็จะรักกันมากขึ้น