ด ว งชะ ต าพ ลิ กผั น จ ากร้ า ยกล า ยเป็นดี ม า ก ชี วิตก้ าวหน้ า เตรี ย มรั บทรั พ ย์ก้อนโ ต

ด ว งชะ ต าพ ลิ กผั น จ ากร้ า ยกล า ยเป็นดี ม า ก ชี วิตก้ าวหน้ า เตรี ย มรั บทรั พ ย์ก้อนโ ต

 

ช ะ ต าชี วิ ตดี ราศีมังกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

ในช่วงโค้งสุดท้ าย ป ล ายปี งานดีมาก แต่งานก็หนักมากเช่นกัน ชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ได้รับผิ ด ชอบงานใหญ่ ช

โ ป ร เ จกต์ใหญ่ หรือโปรเจกต์ระยะย าว ซึ่งจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมาก แต่เ รื่ อ งความเหน็ดเหนื่อยนั้ น

ห ลี ก เลี่ยงไม่ได้จริง ๆ ชี วิ ต จ ะได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลง เช่น ย้ายงาน เปลี่ยนแปลงงาน

เ ป ลี่ ย นหน้า ที่ ค ว ามรับผิ ด ชอบ เป็นต้น ซึ่งดี แต่งานจะหนักขึ้นคู ณสอง แต่ โ ด ย ร ว มชีวิตดีขึ้นแม้ว่าจะทำงานหนักขึ้นก็ตาม

 

ช ะ ต าชี วิ ตดี ราศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

ชาวราศีสิงห์ มีเกณฑ์งานพุ่งด วงรุ่ง การงานที่เคยลุ่มๆ ดอนๆ ต อ น นี้พลิกจากร้ า ยกลายเป็นดี

มี โอก า ส ประสบความสำเร็จมากขึ้น หากมีแผนการโปรเจกต์ หรือเ รื่ อ งที่คิดไว้ในใจมานาน

แ ต่ ยั ง ไ ม่ มี โอกาสได้ทำ ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะดีที่จะสามารถเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ ได้

แ ต่ จ ะ ต้ อ ง เ หน็ดเหนื่อย ต้องลงมือทำเองถึงจะประสบความสำเร็จได้

 

ช ะ ต าชี วิ ตดี ราศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

สำ ห รั บช า ว ราศีธนู เรียกได้ว่าวาสนามาแล้ว มีโอกาสสำเร็จสมหวังในเ รื่ อ งของการงานอย่างมาก

มี โ อ ก า ส ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีโอกาสเกิ ดข่าวดีขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้ หากมีปัญหาที่ค้างคาใจ

ค ดี ค วาม หรือเคยมีเ รื่ อ งมีราว ก็จะค่อย ค่อย คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

เ รี ย ก ว่ า เ ป็ น ร าศีที่หมดเคราะห์หมดโศก ชีวิตจะเดินหน้าเต็มที่ได้สักที