จำอ ะ ไรไ ม่ค่ อ ยได้ ขี้ลื ม น้ำสมุ นไพ รดื่ มบ่อ ยๆ ช่ วยได้ บำรุ งส ม อ ง

จำอ ะ ไรไ ม่ค่ อ ยได้ ขี้ลื ม น้ำสมุ นไพ รดื่ มบ่อ ยๆ ช่ วยได้ บำรุ งส ม อ ง

เ รี ย ก ได้ ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานั้นอ ย า กเอามานำเสนอเป็นอบ่างมากเลยวั น นี้

สำ ห รั บ เครื่องดื่ ม ที่จะมีส ร ร พ คุ ณ เด่นดูแลในเรื่องของความจำ ใครที่ชอบ ลื มต้ อ ง ดื่ ม เลย

โ ด ย ป ก ติ แล้วอาการหลง ลืมนั้นมักจะเกิดขึ้นในช่วงวัยอายุมาก

แ ล ะ จ ะเ พิ่ ม ขึ้ น หลังอายุ 60 ปีขึ้นไป เกิดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

บ อ ก เ ล ย ว่าดื่ ม แล้วดีมาก อ ย่ าร อช้าเราไปชมวิธี ก า ร ทำ กั นเ ลย ดีกว่า

 

สิ่ ง ที่ ต้ อ ง เ ต รี ย ม

1. ม ะ ตู ม แ ห้ง 3 แว่น หากเอาไปคั่ว ในกระทะ

2. ต ะไค ร้ ส ด 3 ต้น

3. เ ก ส ร ด อ ก บัวหลวง 1 หยิบมือ

4. น้ำ 1 ลิตร ต้มด้วย กั น จนน้ำมะตูม บ า น ออ กก็พอ

 

ให้นำม า ต้ ม รวมกัน แล้วดื่ ม น้ำวันละ 1 แก้วในตอนเช้า จากนั้นก็ต้องบอกก่อนเลย ว่ า น้ำสมุนไ พ ร ใน สู ตร นี้นั้ น

ค น ป ก ติ ทั่ ว ไ ปก็สามารถช ง ดื่ ม ได้ เนื่องจากได้ให้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ดีด้วยเช่นกัน

ล อ ง ต้มดื่ ม ดู เป็นสมุนไwรที่ได้จากธรรมชาติ บำรุงตั ว เ อ งให้แข็งแรง การดูแลตัวเอง เริ่มต้นได้ในทุกวันอยู่เสมอ

 

เ ก ร็ ด ค วามรู้

ส ร ร พ คุณของลำต้นตะไคร้นำมาใช้แก้ปวด จากการปวดข้อและฟกช้ำ แก้โ ร ค ทางเดินปัสสาวะ

แ ก้ ป ร ะจำเดือนมาไม่ปกติ รวมถึงช่วยให้เจริญอาหาร แก้ท้องเ สี ย แก้ท้องอืด แก้จุกเ สี ย ด แน่นท้อง

ขั บ ล ม ใ นลำไส้ วิธีใช้คือรับประทานสด หรือผึ่งแห้งแล้วนำมาใช้ต้มดื่ ม

เ ก ส ร ด อกบัวหลวง มีลักษณะเป็นเส้นบางๆ ตรงกลางเห็นเป็นร่องลึกลงไป ขนาดความย า ว 0.6-2 ซม.

เ ส้น ผ่ านศูนย์กลาง 0.1 ซม. สีเหลืองอ่อน หรือสีน้ำตาลเหลือง ส่วนก้านชูเกสรตัวผู้

เ ป็ น รู ป ทรงกระบอกย า ว 1.5-1.8 ซม. สีม่วงอ่อนมีกลิ่นหอมเฉพาะ รสฝาด ไ ด้ จ า ก เ ก ส ร ตัวผู้ของดอกบัวหลว ง

เ ก็บ เ มื่อดอกบานเต็มที่ แยกเอาเฉพาะเกสรตัวผู้ นำไปผึ่งให้แห้งในที่ร่ม เมื่อแห้ง จะเป็นเส้นมีสีเหลือง

แ ล ะ มี ก ลิ่ น ห อ ม รสฝาด เครื่องย า เกสรบัวหลวง

ม ะ ตู ม เป็นผลไม้ไทยๆ ได้รับการยอมรับจากทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ในเรื่องของรสชาติ

แ ล ะส ร ร พ คุณ ปัจจุบัน ผลไม้ไทยจึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ มีการส่งเสริมการผลิตเพื่อให้ผลผลิตเพียงพอ

กั บ คว าม ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ผลเ สี ย ของการขย า ยตลาดผลไม้ไทย

สู่ ต่ า ง ประเทศก็คือ คนไทยได้กินผลไม้ในคุณภาwที่ด้อยลง ทั้งความสวย สด สมบูรณ์ของผลไม้

เ นื่ อ ง จากของดีถูกตีตราส่งออกหมด ยิ่งผลไม้นอกฤดูกาลก็ยิ่งหาย า ก แถมมีราคาแพงอีกด้วย

เ ช่ น ทุเรียน มังคุด นั้น แพงกว่าผลไม้จา ก ต่ า ง ป ระ เ ทศ ที่ มี ก า รส่งเข้ามาในประเทศซะอีก