กิ นอุ่ นๆ ทุกเช้า น้ำมะน า วอุ่ น มีประโ ยช น์ม หาศ าลที่อา จไม่เค ย รู้

กิ นอุ่ นๆ ทุกเช้า น้ำมะน า วอุ่ น มีประโ ยช น์ม หาศ าลที่อา จไม่เค ย รู้

 

ส ร ร พคุณขอ ง มะนาว

ม ะ น าวถือว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะมะนาวมีส่วนช่วยในการ

รั ก ษ า โ ร ค และอาการต่าง ๆ ได้มากมาย ตั้งแต่อาการวิงเวียนศีรษะ แก้อาเจีย น

อั น เ นื่ อ งม าจา กก ค ว ามผิ ด ปกติของธาตุในร่างกาย รักษาอาการลมเงียบ

รั ก ษ า อาการตาแดง ช่วยบรรเทาอาการไข้ และเป็นที่รู้กันดีว่าในมะนาวมีวิตามินซีสูง

 

ป ร ะ โ ย ช น์ จากก ารดื่ ม น้ำมะนาวอุ่นๆ ตอนเช้าเป็ นประ จำ

การดื่ ม น้ำมะนาวอุ่นๆตอนเช้า นอ กจา กจะช่ ว ย ก ร ะ ตุ้นระบบทางเดินอาหารแ ล้ ว

ยั ง มี ความเชื่อกันว่ามะนาวจะสามา ร ถก ร ะ ตุ้นและล้างไตให้บริสุทธิ์ได้

 

ใ น น้ำ ม ะนาวมีวิตามินซีสูง ซึ่งจะสามารถช่วยเสริมสร้างระบบภูิมคุ้มกัน

ใ ห้ กั บร่ า ง กายของเราได้ และช่วยในเรื่องของการเป็นหวัด

น อ กจ ากนี้ ยั ง มี ก ร ด แอสคอร์บิกที่จะช่วยดูดซึมธาตุเหล็ก

เ พิ่ ม ป ร ะสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วย

 

ช่ ว ย ใ นการปรับสมดุ ล ให้กับร่างกาย เพราะถ้าหากร่างกาย

มี ค่ า pH ไม่สมดุ ล จ ะ ทำ ให้เกิด โ ร ค ต่างๆตามมาได้

 

ม ะ น าวจะช่วยสร้างเอนไซม์ที่กระตุ้นการทำงานของตับ

แ ล ะ ยังช่วยในเรื่องข อ ง การล้าง ส า ร พิ ษ ในตับ

แ ล ะ น้ำ มะนาวเองก็ยังเป็นตัวขับปัสสาวะโดยธรรมชาติอีกด้วย

 

วิ ต า มิ นซีในน้ำมะนาว จะช่วยบำรุงผิวพ ร ร ณของคุณจากผิวที่ดูห ม องคล้ำ

ใ ห้ส ว ย สุ ข ภา พ ดี และยังช่วยลดริ้วร อยแ ห่ ง วัย ให้ดู เ ด็ ก ล ง อีกด้วย

 

ส า ม ารถลดการ อักเ ส บ ช่วยรักษา แ ผ ล และบำรุง รั ก ษากร ะดู กเ นื้ อเยื่อ

แ ล ะกร ะ ดู กอ่ อ น นอกจากนี้ ยั ง ส ามารถช่วย ล ดความ เ ค รี ย ด ได้อีกด้วย

 

วิ ธี ทำ น้ำมะ น า ว อุ่ นๆ

1. เ พี ยงแค่ผสมน้ำมะนาว 1 ลูก กับน้ำอุ่น 1 แก้ว แล้วคนให้เข้ากัน

2. จ ากนั้ นดื่ ม เป็นประจำทุกวันหลังจา กนั้ น น อ นหรือเข้านอน สามารถดื่ ม เป็นการดีท็อกซ์ลำไส้ได้อีกด้วย

แ ล ะ ช่ วยกระตุ้นการทำงานของระบบขับถ่ า ย ทำให้คุณขับถ่ า ยค ล่ อ ง

เ ห ม าะสำหรับผู้ที่มีปัญหาท้องผูกบ่อ ยๆ