ห ลวงพี่เตื อ น ด าวย้ ายครั้ง ให ญ่ ร าศีด ว งดี แ ละร าศีด ว งต้อ งระวั ง

ห ลวงพี่เตื อ น ด าวย้ ายครั้ง ให ญ่ ร าศีด ว งดี แ ละร าศีด ว งต้อ งระวั ง

ห ลั ง ด า วพฤหัสย้าย 29 มี.ค. ครั้งใหญ่และครั้งเดียวของปีนี้ ฉันมากับด ว ง ก็ไม่รู้ว่าจะเกิด

เ ห ต ก ารณ์รุ น แ ร ง อะไรน่ากลัวหรือเปล่า ไ ห นจะโคโรนา ไหนจะม็อบแกนนำรุ่นใหม่

แ ล ะ อีกทั้งยังประเพณีสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงนี้ อาจจะมีการรวมตัวกัน และก็อาจจะมีการหละหลวม

ใ น ก า รปฏิบัติตัว ไม่เว้นช่องว่าง เรียกว่าใจคิดดีไม่ได้เลยเอาจริงๆ ฉันมากับด ว ง เลยขอเอาใจสบายๆ ไว้ก่อน

ด้ ว ย การไปพึ่งใบบุญ กับคำทำนายของ หลวงพี่อุเทน เจ้าอาวาสวัดท่าไม้

 

โ ด ย ห ลวงพี่ท่านก็ให้คำตอบแบบเบาใจอยู่นะว่า ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

ไ ม่ ต้ อ งหวาดกลัวไปเลย และไวรัสโคโรนา จะอยู่กับเราอีกไม่นาน

 

6 ร า ศี ดี – 3 ร า ศีร้ า ย

เ อ า ที่มันเป็นผลดีก่อน ผลดี ก็คือ

ร า ศี เ ม ษ

ร า ศี เ ม ถุน

ร า ศี มั งกร

ร า ศี กุ มภ์

ร า ศี สิง ห์

ร า ศี ตุลย์

 

แ ต่ ที่ มั นมีผลเ สี ย คือ

ร า ศี มี น

ร าศี กั นย์

ร า ศี ก ร กฎ

เ พ ร าะว่าดาวพฤหัสบดีย้ายครั้งนี้มันไปเป็นอ ริ ม ร ณ ะ อยู่ใน 3 ราศีอย่างที่บอก

 

3 ร า ศี ต้องร ะ วั ง ในเรื่องใดบ้าง ก็ในราศีกรกฎ คือ เรื่องสุ ข ภา พ

ส่ ว น ในราศีกันย์ คืออุบัติ เ หตุ ราศีมีน คือ เรื่องคดีความ เรื่องการเดินทาง

อุ ป ส ร รค ทั้ง 3 ราศีที่มันมีผลเ สี ย ถ้าเอาตามตำร า โ หร าศาสตร์ ส่วนราศีอื่นนั้นโชคดีหมด

 

ด า ว ย้ าย มีผล ดี ม า ก ก ว่ าผลเ สี ย

ก็ ถ้ า เ ราดูจากตำราเรียน ตามตำ ร า ที่ว่าไว้ เรื่องการงาน การเงิน สุ ข ภา พ ครอบครัว

ก า ร เ ดินทางปลอดภัย ที่ราบรื่นขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จริงๆ แล้วดาวพฤหัสบดี ถ้าตามตำราเดิม

ด า ว ก็ ไม่ได้มีผลเ สี ย หรือมีผลร้ า ย แรงอะไรบ้าง มีแต่ให้คุณมากกว่า

เ พ ร า ะ ด าวพฤหัสบดีเอาจริงๆ คือ ครู ปัญญา เมตตา ดาวเหล่านี้เป็นข้อดีมากกว่าข้อเ สี ย

 

ด า ว พ ฤหั ส ย้ ายอย่า ห ว า ดก ลัว

ไม่ ต้ อ ง ไปหวาดกลัวอะไร ถ้าเกิดจะให้โ ท ษ จะให้โ ท ษก็เป็นเพราะว่าคนนั้นจะประพฤติผิ ด

คุ ณ ธ ร ร มมากกว่า คือจริงๆ แล้วมันก็มาจากการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละ

ค น จ ะดีมันไม่ใช่ว่าด ว ง ชีวิตดีแล้วชีวิตจะดีทุกเรื่องเสมอไป มันต้องประกอบด้วย

มั น คื อ เรียกว่า ความรู้ก็ต้องมี ภาษา ปัญญา เชี่ยวชาญ อำนาจ แสวงหา

 

ต้ อ ง คิ ดอย่างนี้ ทำดีได้ดี มีความรู้ ชนะทุกอย่าง แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง อุปสรรคใหญ่น้อย แพ้ปัญญา

คื อ เ ร าเรียนโหราศาสตร์ เราเรียนด ว ง ดาว เราเรียนเพื่อเป็นวิชา เป็นความรู้

แ ต่ เ ร า ไ ม่ได้เรียน เรียนเพื่อให้สว่าง ไม่ได้เรียนเพื่อให้มืดบอด นั่นคือสิ่งสำคัญ